From AureoWiki
Jump to navigation Jump to search
PangenomeCOLN315NCTC8325NewmanUSA300_FPR375704-0298108BA0217611819-97685071193ECT-R 2ED133ED98HO 5096 0412JH1JH9JKD6008JKD6159LGA251M013MRSA252MSHR1132MSSA476MW2Mu3Mu50RF122ST398T0131TCH60TW20USA300_TCH1516VC40

Summary[edit | edit source]

 • pan ID?: SAUPAN004095000
 • symbol?:
 • synonym:
 • description?: cell division protein FtsK

   descriptions from strain specific annotations:

  • cell division protein FtsK
  • FtsK/SpoIIIE family protein
  • FtsK/SpoIIIE family cell division protein
 • strand?: -
 • coordinates?: 4372902..4374588
 • synteny block?: BlockID0031250
 • occurrence?: in 27% of 33 strains

Orthologs[edit | edit source]

  COL:
  N315:
  NCTC8325:
  Newman:
  USA300_FPR3757:
  04-02981:
  08BA02176:
  11819-97:
  6850:
  71193:
  ECT-R 2:
  ED133:
  ED98:
  HO 5096 0412:
  SAEMRSA15_12350
  JH1:
  JH9:
  JKD6008:
  SAA6008_02635
  JKD6159:
  LGA251:
  M013:
  MRSA252:
  SAR1292
  MSHR1132:
  SAMSHR1132_15350
  MSSA476:
  Mu3:
  Mu50:
  MW2:
  RF122:
  ST398:
  T0131:
  SAT0131_02810 (thrB)
  TCH60:
  TW20:
  SATW20_27170
  USA300_TCH1516:
  USA300HOU_0630
  VC40:

Genome Viewer[edit | edit source]

COL
USA300_FPR3757

Alignments[edit | edit source]

 • alignment of orthologues:
  CLUSTAL format alignment by MAFFT L-INS-i (v7.307)


  COL             MAMNEIALFKGVRIQPYQKYIDFMFASVLAFIFLVYRIYILFIDYKSVNKKLDILTLFAY
  USA300_FPR3757  MAMNEIALFKGVRIQPYQKYIDFMFASVLAFIFLVYRIYILFIDYKSVNKKLDILTLFAY
                  ************************************************************

  COL             FKPHLLYLLIGTAIIFVICKLIAQLLIRFKTKDLAEMIETQGFHNRTVIKKTTEYIPIDY
  USA300_FPR3757  FKPHLLYLLIGTAIIFVICKLIAQFLIRFKTKDLAEMIETQGFHNRTVIKKTTEYIPIDY
                  ************************:***********************************

  COL             KQTEYDYYPTMFYKRGKKTFVIHIKKDGSRFQDNYLELETIIEPMFNSELVEKKHIGRYL
  USA300_FPR3757  KQTEYDYYPTMFYKRGKKSFVIHIKKDGSRFQDNYLELETIIEPMFNSELVEKKHIGRYL
                  ******************:*****************************************

  COL             RYEFMPLKYKKRIVMNGEQESNTIFYDTKIAITHQITWDFVKAPHGLVTGITGGGKTYFL
  USA300_FPR3757  RYEFMPLKYKKRIVMNGEQESNTIFYDTKIAITHQITWDFVKAPHGLVTGITGGGKTYFL
                  ************************************************************

  COL             FYVIRELFRRHSEVRLLDPKVSDLSFMKRVIGDDKVADTKGQILKQLREANNEMEERFRL
  USA300_FPR3757  FYVIRELFRRHSEVRLLDPKVSDLSFMKRVIGDDKVADTKGQILKQLREANNEMEERFRL
                  ************************************************************

  COL             MNDSSDYKIGNDFRNFDMRPYFIIFDEVTAFTSTLDKKELQEMNDYLINIIMKGRQAGVF
  USA300_FPR3757  MNDSSDYKIGNDFRNFDMRPYFIIFDEVTAFTSTLDKKELQEMNDYLINIIMKGRQAGVF
                  ************************************************************

  COL             MFLTAQRPDADVIKGNVRDQLGLRVSLGNLSNDGYRMTFGQTDKEFQTIHDSDIGRGYIT
  USA300_FPR3757  MFLTAQRPDADVIKGNVRDQLGLRVSLGNLSNDGYRMTFGQTDKEFQTIHDSDIGRGYIS
                  ***********************************************************:

  COL             ILGQYNEPILFDAPLMEQYDFVEDVKQILNKE
  USA300_FPR3757  ILGQYNEPILFDAPLMEQYDFVEDVKQILNKE
                  ********************************